Thủ tướng kiểm tra, động viên công nhân tại Dự án đường dây 500kV mạch 3-8KBET link 2024